(¯`°•.Alone girl.•°´¯)
دیوانه ام می کند .. فکر اینکه .. زنده زنده .. نیمی از من را .. از من جدا کنند.. لطفا .. تا زنده ام بـــــــــــمان

Never say I love you to someone you love
 

 

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

خوش اومدی گلم  

امیدوارم مطالب به دلت بشینه

بووووووووووس بووووس


+ تاريخ شنبه 9 / 3 / 1398برچسب: , | ساعت9:51 AM | نويسنده yasi joon |


!!!! مـסּ یـڪ دخــترمـ !!!!

خـ♥ـالقــمـ بـﮧ ناممـ سوره اﮮ نازل ڪـرد ...

متــــــرو برایمـ جایگـــــاه ویژه ساختـ ...

!!!! مـסּ دخــترمـ !!!!

با تمامـ مردانـگـﮯ ﮩـایتـ نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ صورتـﮯ برایم یـڪ دنیاستـ ...

نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ عـشـق بـﮧ لاڪ قـرمـز را ...

گریه ڪردסּ بـدوסּ خجالتـ ...

نماز با چادر سـفـیـد را ...

درڪ ڪردنش در توانتـ نیستـ ...

منـم لیلاﮮ عــشــق و زلیخاﮮ انتـظـار ...

!!!! مـסּ دخــترمـ !!!!

چرڪ نویس هـیـچ احساسـﮯ نمیشومـ ...


+ تاريخ دو شنبه 2 / 9 / 1392برچسب:, | ساعت10:52 PM | نويسنده yasi joon |


بعـضی هـ ـا خـ ـودرایکـ ـرنگ مـی پندارنـ ـد

اری بـ ـه راسـ ـتــی یک رنـ ـگند

امــ ــا

کـ ـافیـسـت یکــ ـبار

بـامنـشــ ــور گـذرزمـ ـان دیدشـ ـان

تـافهمیـ ـد هـمـ ـه ی رنگ های عـالم رابلـدند.


+ تاريخ دو شنبه 2 / 9 / 1392برچسب:, | ساعت10:29 PM | نويسنده yasi joon |


رفتن راحت است ؛؛؛

فقط باید چند قدم برداشت و دور شد؛؛؛

ولی برای فراموش کردن ...؛؛؛

باید چند قرن بگذرد؛؛؛

و باز هم ممکن است؛؛؛

یک عطر؛؛؛

یک نگاه؛؛؛

یک تشابه اسمی؛؛؛

یک...

یک...

تمام خاطرات را زنده کند؛؛؛


+ تاريخ یک شنبه 1 / 9 / 1392برچسب:, | ساعت11:42 AM | نويسنده yasi joon |


حتی باران هم...

بوی تشنگی می دهد!

گـاهــــی لال مـــی شود آدم!

حـرف دارد ؛ ولـــی …

کلمه نـدارد … !!!


+ تاريخ پنج شنبه 30 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت8:19 PM | نويسنده yasi joon |


انگار در دلم حرفی دیگر

باقی نمانده تا برایت بگویم

تنها یک جمله...

هنوزم دوستت دارم...


+ تاريخ جمعه 29 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت4:9 PM | نويسنده yasi joon |


دلم کما می خواهد...

از آنهایی که دکتر میگوید:

متاسفم فقط براش دعاکنین


+ تاريخ یک شنبه 24 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت10:36 PM | نويسنده yasi joon | 

اینجا زمین است...

 

 

یعنی ...

 

جایی که برای ثابت کردن دوس داشتن

باید تن بدهی نه قلب!!!!!!!


+ تاريخ یک شنبه 24 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت10:34 PM | نويسنده yasi joon |خواستند از عشق...

آغوش و بوسه را حذف کنند

 

          اما...

عشق از بوسه و آغوش حذف شد!!


+ تاريخ یک شنبه 24 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت10:32 PM | نويسنده yasi joon |


تورا نمی بخشم...

که وقت بودن .نبودی

وقت دیدن .ندیدی

وقت عاشقی .هرزگی کردی

وقت گریه. بادیگران خندیدی

        تورا نمی بخشم

که هرگز بامن نبودی...

ومن باهمه ساده گیم باتو بودم!


+ تاريخ یک شنبه 24 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت10:31 PM | نويسنده yasi joon |راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت :

صداقت ، مهربانی ، زیاد به تو توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

iین روزها هرچه خائن تر باشی دوست داشتنی تری !


+ تاريخ یک شنبه 24 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت8:30 PM | نويسنده yasi joon |


خدایا نمیدانم میدانی?

در این زمانه همه با احساس عشقی

که به آنها دادی قلبها را میشکنند و خیانت میکنند !


+ تاريخ پنج شنبه 23 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت10:0 PM | نويسنده yasi joon |


دوستت دارم...

دوستت دارم!

  دوستت دارم...

دیگر ارزشیـــ ندارد...

دیگر نمیتوان به این جمله اعتماد کرد...

چون عادیــ شده است.راستو و دروغشــ را نمیتوان تشخیص داد.

.

مسئله اینجا تمام نمشود

.مهم ترین نگرانی وقتی است که

میخواهی به کسی از ته دل بگویی دوستت دارم

میگویی ولی

افسوس که مانند ندای چوپان دروغگو به نظر میرسد,

با این تفاوت که تو داری چوب چوپان های دروغگویی را میخوری که 

ندای دروغشان همه چیز را خراب کرده اند.

و افسوس...

.

.

.

که حرمت دوستتــــ دارمـــ را شکسته اند..

 


+ تاريخ پنج شنبه 23 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت9:58 PM | نويسنده yasi joon |


بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ !

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ …

 


+ تاريخ جمعه 22 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت3:15 PM | نويسنده yasi joon |


گمان میکردیم وقتی نباشم دلت میگیرد اما دیدم نه !

بدون من شادتری ، شلوغتری ، صدای قهقه خنده هایت تا اینجا هم شنیده میشود …

گویا من سد راهت بودم و تو دیگه آزادی ، مبارکت !


+ تاريخ جمعه 22 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت3:13 PM | نويسنده yasi joon |


خدایا…

به تومیسپارمش!!!اما یه خواهشی دارم…

یه روزی

یه جایی

بغل یه غریبه وقتی

مسته مست

بدجوری یاد من بندازش…!


+ تاريخ جمعه 22 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت2:41 PM | نويسنده yasi joon |
خَستــــه ام....!

امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم...

خُــــدایـــا روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد...!


+ تاريخ یک شنبه 17 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت7:22 PM | نويسنده yasi joon |


آدم تو فآضلآبـــــ بآشهـ. . .


تو فـآز Love   نبآشهـ.


+ تاريخ یک شنبه 17 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت1:53 AM | نويسنده yasi joon |بعضیا هستـלּ آهنگاے شاد دیگـﮧ بـﮧ دلشوלּ نمیشینـﮧ .. !

بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد هیچ كس سكوتشوלּ رو نشكنـﮧ .. !

بعضیا هستـלּ زندگیشونو با دنیاے مجازے پر میكنـלּ .. !

بعضیا هستـלּ جاے شب و روزشوלּ عوض شده ..!
 
بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد یكے رو داشتـﮧ باشـלּ دوست داشتنش واقعے باشـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دیگـﮧ از آدما میترسـלּ ..!

بعضیا هستـלּ تیپ مِـشـكے رو بـﮧ هر تیپے ترجیح میدלּ ..!

بعضیا هستـלּ همـﮧ جا تنهاלּ و خنده هاے دیگراלּ رو گوش میدלּ ..!

بعضیا هستـלּ هے از خدا گِـلـﮧ میكنـלּ..!

بعضیا هستـלּ عاشق نوشتـﮧ هاے پردردלּ چوלּ دردشونو قشنگ توصیف میكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ خنده هاشوלּ تلخـﮧ و گریـﮧ هاشوלּ دیگـﮧ آرومشوלּ نمیكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دوس دارלּ شاد شـלּ ولے همـﮧ ش فاز غم دنیاشونو میگیره.. !

بعضیا هستـלּ دلشوלּ شكستـﮧ ولے صداشو درنیاوردלּ ..!

بعضیا هستـלּ از زندگے خستـﮧ לּ ولے بخاطر بعضیا دارלּ زندگے میكنـלּ .. !

 


+ تاريخ یک شنبه 17 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت1:51 AM | نويسنده yasi joon |


چشـــــــم هـــــــامو میبنـــــــدم ...

انگشــتهـای اشـارمــو رو به روی هــم میگیـرم

و به هــم نزدیکشـون میکنــم ...

بـــرمیگـــــرده ... برنمیگـــــرده ... برمیگـــــرده

... برنمیگـــــرده ...

" بـــ ــــر نمــــ ــــ ـــــی گـــ ــــــرده "

نــــــه ! نـــــــــــــــــــه !

باز دوبـــــــاره ...

- بـــرمیگـــــرده ... بـــرمیگـــــرده ... بـــرمیگـــــرده

... بـــرمیگـــــرده ...

میبینــــــی ؟؟؟ دیگـــــه خـــودمـــــم گـــــول میـــــزنم ... 


+ تاريخ یک شنبه 17 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت1:44 AM | نويسنده yasi joon |


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد